خانه » انتخاب رشته » معرفی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی
20 خرداد 1400

معرفی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی

مدیریت و بازرگانی دریایی

معرفی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی

دیباچه:

با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظامهاي مالی جهانی و شیوه هاي سرمایه گذاري و ابزارهاي مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیاي متلاطم امروز تثبیت کند. رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است. در این رشته دانشجویان با تئوريهاي نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا میشوند و در نهایت میتوانند با ارائه راهکارهایی براي بسط و توسعه سرمایه گذاري، گامهاي مؤثري در حل مشکلات اقتصادي کشور بردارند. دانش آموختگان مدیریت مالی علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهاي مالی میتوانند وضعیت مالی شرکتها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمانها، نقش اساسی ایفا کنند.

 

درسهاي این رشته در طول تحصیل :

دروس اصلی و تخصصی:

مدیریت مالی، پول و ارز بانکداري، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، حقوق بازرگانی، حسابداري صنعتی، اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت سرمایه گذاري، مدیریت مالی در ایران، نهادهاي پولی و مالی، نهادهاي پولی و مالی بینالملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه ریزي مالیاتی، قراردادهاي بیمه، متون مالی، مبانی بانکداري و مدیریت بانک مدیریت و بازرگانی دریایی.

 

دیباچه:

هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی براي خدمت در ارگانهاي دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامهریزي کلان جمهوري اسلامی و دیگر شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشور است. این رشته داراي سه گرایش مناطق ویژه، گمرکی و بندر و کشتیرانی میباشد که هر گرایش تنها 18 واحد اختصاصی دارد. گفتنی است که این رشته از بین داوطلبان گروههاي آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میپذیرد. گرایش مناطق ویژه دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاري و صنعتی مرزي و دریایی از نقطه نظر اهداف، تولید، اشتغال، مالکیت، منافع، سرمایهگذاري خارجی، عملکرد و ساختار اینگونه مناطق آشنا میشوند و علل پیشرفت اقتصادي کشورهاي صنعتی پیشرفت و در حال توسعه را مطالعه میکنند تا بتوانند راههاي پیشبرد و توسعه و جذب سرمایهگذاري را در مناطق ویژه فراگیرند.

 

درسهاي این رشته در طول تحصیل :

دروس مشترك در گرایشهاي مختلف مدیریت و بازرگانی دریایی:

 

روانشناسیکار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کلان، اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهاي آن، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، پژوهش در عملیات، حسابداري صنعتی، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکداري، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت، حسابرسی، زبان تخصصی، بازرگانی بینالمللی، اصول ترابري، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاري حمل و نقل و بازرگانی، اصول حقوق و بیمه دریایی، اقتصاد ترابري، مدیریت بینالمللی کالا، کنوانسیونهاي بینالمللی حمل و نقل، گمرکی و بازرگانی، مدیریت پشتیبانی و توزیع.

دروس تخصصی گرایش مناطق ویژه:

پروژه تحقیقاتی، اصول، انواع و نمونههاي مناطق ویژه، تولیدي و تجاري، نمونههاي مناطق و بنادر ویژه و مراکز بار، اصول و مبانی خصوصی سازي،  سرمایهگذاري و توسعه منطقهاي. گرایش گمرکیدانشجویان گرایش گمرکی با قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات و انواع کالاها و محصولات وارداتی یا صادراتی آشنا میشوند تا بتوانند امور گمرکی را هرچه دقیقتر، سهلتر و بهتر انجام دهند.

دروس تخصصی گرایش گمرکی:

پروژه تحقیقاتی، بهره وري سازمانی، مدیریت پایانهها، قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات، شیمی(کانیها و فلزات)، شناخت الیاف و مصنوعات آن، کانتینر و وسایل بار.گرایش بندر و کشتیرانی در این گرایش اصول و وسایل حرکت و نگهداري کشتی، اهمیت وسایل کمک ناوبري بندري در هدایت ایمن کشتیها، انواع وسایل نگهداري و حمل بار در بنادر و پایانههاي زمینی و دریایی، انواع قراردادهاي حمل کالا و خصوصیات حمل و نقل دریایی آموزش داده میشود تا فارغالتحصیلان این رشته عملیات حمل و نقل کالا را در بنادر به طور مؤثر و مفید برعهده بگیرند.

دروس تخصصی گرایش بندر و کشتیرانی:

اصول ناوبري، اصول مهندسی دریایی، پروژه تحقیقاتی، بهرهوري سازمانی، کانتینر و وسایل حمل بار، مدیریت و تدارکات بندري، مدیریت و تدارکات کشتیرانی، مدیریت فرماندهی کشتی

utabpars

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader